Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci

Tytuł profesora

Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora wszczyna się na wniosek osoby, o której mowa w art. 227 ust. 1 albo 2 (Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.) , zawierający uzasadnienie wskazujące na spełnienie wymagań, o których mowa w art. 227, składany do RDN.

Wymagania dokumentacyjne i zasady wnoszenia opłat (wytyczne RDN):

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html

Postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte:
do 30 kwietnia 2019 r.

(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 poz. 1789)

Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego lub osobie, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, oraz:

  • posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym;
  • posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
  • posiada osiągnięcia w opiece naukowej - uczestniczyła co najmniej:

- raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia oraz
- raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w              charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz
- dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu                            habilitacyjnym

do 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do 31 grudnia 2022 r.

Postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r. zamyka się lub umarza się. Nadania po 30 kwietnia 2019 następują w nowych dyscyplinach określonych Rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.
(Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). 

między 1 maja a 30 września 2019 r. 

Nie wszczyna się postępowań o nadanie tytułu profesora.

po 30 września 2019 r.

Postępowania wszczęte po 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  (Art. 227.1)

Tytuł profesora nadaje się osobie, która: 

  • posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz:  

- wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne,
- uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub                    zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.

Znajdziesz nas tutaj