Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

O uczelni

Studenci

Misja i Strategia

Misja Uczelni

Akademia Pomorska w Słupsku, zgodnie z wielowiekową tradycją uniwersytetów europejskich, odwołuje się do uniwersalnych wartości: prawdy w nauce, wspólnotowego charakteru wiedzy i nauczania, szacunku dla różnorodnych poglądów, twórczej relacji między nauczycielami akademickimi, doktorantami i studentami.

Misją Uczelni wobec społeczeństwa jest: współtworzenie i zachowanie kultury oraz tożsamości narodowej z poszanowaniem odmiennych kultur i tradycji; zdobywanie, interpretowanie, przechowywanie i przekazywanie wiedzy zgodne z kanonem wiedzy uniwersalnej; krzewienie krytycznej postawy wobec rzeczywistości w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość jednostki, Polski, Europy i świata.

Uczelnia jest współodpowiedzialna za tworzenie społeczeństwa opierającego się na wiedzy poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Zapewnia swoim pracownikom rozwój naukowy i możliwość prowadzenia wysokiej jakości badań. Podejmuje nowe wyzwania dydaktyczne, dbając o poziom kształcenia i dopasowując swą ofertę edukacyjną do wymogów szybko zmieniającego się rynku pracy oraz rosnącego zapotrzebowania na różnorodne formy kształcenia ustawicznego. Realizując te zadania, Akademia Pomorska współpracuje z innymi uczelniami akademickimi oraz z organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Dziedzictwo i współczesność Pomorza zobowiązuje Uczelnię do umacniania więzi międzynarodowych i szerzenia idei dialogu międzykulturowego.

Swoją misję Uczelnia pełni prowadząc studia i badania w następujących      dziedzinach nauki: humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych,  nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz w dziedzinie sztuki.

Akademia Pomorska w Słupsku jest wspólnotą jej pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów, którzy pielęgnują tradycje akademickie oraz dbają o dalszy rozwój i dobre imię Uczelni.

WIZJA UCZELNI

Akademia Pomorska w Słupsku to:

  • Uczelnia gwarantująca wysoki poziom kształcenia, która dbao dostosowanie swojej oferty do potrzeb rynku pracy i do nowych wyzwań związanych z jego przeobrażeniami,
  • jednostka badawcza realizująca badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowymi międzynarodowym,
  • instytucja innowacyjna, podejmująca nowe wyzwania w sferze edukacjii badań naukowych,
  • instytucja dbająca o prestiż; ceniona wśród pracowników, studentów, doktorantów  i absolwentów oraz społeczność lokalną, której marka jest znana i ceniona w kraju i za granicą,
  • Uczelnia podejmująca działania prospołeczne na rzecz mieszkańców miasta i regionu, administracji publicznej, sektora gospodarczego oraz kultury poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć, w tym projektów badawczo-rozwojowych oraz prozdrowotnych,
  • Uczelnia badająca i pielęgnująca historię i kulturę Pomorza oraz jego wielokulturowość,
  • instytucja podejmująca ścisłą współpracę w sferze edukacji i nauki na arenie krajowej i międzynarodowej, w szczególności z państwami  Europy Środkowej i Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego,
  • uczelnia akademicka posiadająca status uniwersytetu.

 

Znajdziesz nas tutaj