Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci

Projekty

Akademia Pomorska w Słupsku wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Szczecińskim uzyskała dofinansowanie na realizację projektu:

Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnianie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnianie cyfrowe.


Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju poprzez digitalizację i udostępnienie on-line zasobów herbariów pomorskich. 
Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2023 r. 
Wartość dofinansowania wynosi 25 065 886,20 zł.

Lider – Akademia Pomorska w Słupsku wraz z partnerskimi Uniwersytetami: Gdańskim i Szczecińskim zamierza zdigitalizować i udostępnić on-line zasoby herbariów pomorskich. Dzięki realizacji projektu obniżone zostaną koszty dostępu do zasobów herbariów, jak również lepszy będzie dostęp do dorobku polskich badaczy. Planowane jest również udostępnienie informacji on-line o zasobach herbariów dla służb publicznych i podmiotów zajmujących się zarządzaniem zasobami środowiska. Będzie to również znaczącym wsparciem w realizacji obowiązku w zakresie identyfikacji potencjalnych wykroczeń i przestępstw związanych z gatunkami objętymi ochroną. W wyniku realizacji projektu 468 000 alegatów, pochodzących ze zbiorów herbariów Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, zostanie upublicznionych w Internecie. Natychmiastowy dostęp do zasobów Herbarium Pomeranicum będzie sprzyjał zwiększeniu wiedzy społeczeństwa o roli i znaczeniu herbariów w dziedzictwie narodowym. Grupami docelowymi dla naszego projektu są: pracownicy naukowi i administracyjni, doktoranci i studenci, służby i funkcjonariusze państwowi, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, redakcje czasopism naukowych a także użytkownicy indywidualni – w ich gronie między innymi specjaliści z zakresu zdrowia, pracownicy laboratoriów badawczych, firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).
 

„Akademia Przedszkolaka”

Akademia Pomorska w Słupsku realizuje projekt pn. „Akademia Przedszkolaka”, którego Liderem jest Gmina Potęgowo.
Projekt jest skierowany do dzieci uczęszczających do Przedszkola w Potęgowie oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Łupawie i Skórowie. Dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach z zakresu kompetencji kluczowych czy społeczno-emocjonalnych, m.in. język angielski, zajęcia kreatywne, logopedyczne, rytmiczne, przyrodnicze oraz w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Zajęcia prowadzone są zarówno przez kadrę zatrudnioną w oddziałach przedszkolnych  jak i przez kadrę z ramienia Akademii Pomorskiej w Słupsku. Wsparciem zostali objęci również nauczyciele w postaci warsztatów i kursów kwalifikacyjnych.

W ramach projektu, zakupione zostały specjalistyczne pomoce dydaktyczne za ponad 215 tys. złotych. W celu dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, planuje się modernizację i adaptację pomieszczeń                      w Oddziale Przedszkolnym w Łupawie poprzez wydzielenie dodatkowej sali dydaktycznej i stołówki.
Projekt jest współfinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 3.1. Edukacja przedszkolna.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 005 440,00 zł, z czego dofinansowanie – 854 624,00 zł.
Okres realizacji projektu – 01.11.2018r. do 30.06.2021r.

 „Akademia Pomorska 5plus - rozwój dla jakości!” 

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby Uczelni w zakresie jej dalszego rozwoju oraz zapotrzebowanie płynące z rynku pracy w kontekście uruchomienia nowych kierunków studiów. Prowadzi do kompleksowego zwiększenia jakości i efektywności kształcenia i czyni naszą Uczelnię jeszcze bardziej atrakcyjną dla studentów. 
Zakres merytoryczny projektu obejmuje m.in.:
- otworzenie nowych kierunków studiów: dietetyka, logopedia, logistyka oraz zarządzanie prowadzone w języku angielskim.
- szkolenia dla kadry dydaktycznej z zakresu innowacji  dydaktycznych i języków obcych;
- szkolenia dla kadry zarządczej wyższego i niższego szczebla;
- szkolenia dla pracowników administracji;
- staże krajowe i zagraniczne dla kadry naukowo-dydaktycznej;
- wsparcie rozwoju Akademickiego Biura Karier;
Wartość projektu: 2 418 714,50 zł! 
Termin realizacji: 01.11.2018- 31.10.2022

„Przystanek – 4 planeta od Słońca”

Projekt zakłada szereg działań skierowanych do uzdolnionych dzieci i młodzieży 
w wieku 10-15 lat oraz ich rodziców z terenu Gminy Słupsk i miasta Słupska.  
Tematycznie projekt koncentruje się wokół kosmosu i astronomii, a efektem wszystkich działań realizowanych podczas spotkań będzie stworzenie łazika marsjańskiego. Dziecko zainteresowane astronomią z ciekawością będzie się uczyć przyrody, geografii, matematyki czy fizyki, rozwijając myślenie obrazowo-poglądowe i abstrakcyjne. Pragniemy, aby przez kontakt z nauką i kulturą dzieci odnajdywały własne pasje, rozumiały świat, w którym żyją i potrafiły w nim działać.
Akademia Pomorska w Słupsku w taki sposób realizuje nie tylko swoje zadania statutowe, ale i rozwija trzecią misję Uczelni, przyczyniając się do integracji lokalnej społeczności poprzez realizację zajęć pozaszkolnych. 
Termin realizacji: 01.09.2018 r.- 31.03.2020 r.,
Wartość projektu:  263 220 zł

Strona projektu: www.umo.apsl.edu.pl

„Zintegrowany Program Uczelni- jakość dla rozwoju!”

Dzięki realizacji projektu 9 specjalności z oferty kształcenia Uczelni zostanie zmodyfikowanych/dostosowanych do rynku pracy,115 studentów/tek zostanie objętych wsparciem, 200 nauczycieli/lek akademickich AP podniesie swoje kompetencje w zdiagnozowanych obszarach, oraz 32 pracowników administracyjnych zwiększy swoje umiejętności w obszarze IT. 
Zakres merytoryczny projektu obejmuje:
- modyfikację programów kształcenia na 9 specjalnościach,
- podniesienie kompetencji i kwalifikacji studentów/tek, 
- podniesienie kwalifikacji nauczycieli akademickich,
- wzrost umiejętności i kwalifikacji kadry administracyjnej,
- wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią [system dziekanatowo-dydaktyczny; system do głosowania].
Realizacja przedsięwzięcia to także doposażenie uczelni w nowoczesny sprzęt informatyczny umożliwiający wdrożenie innowacyjnego systemu dziekanatowo-dydaktycznego oraz systemu do głosowania.
Termin realizacji projektu- 01.03.2019-28.02.2023r
Wartość: 4 442 659,30zł

strona projektu: https://www.apsl.edu.pl/zintegrowany-program-uczelni/aktualnosci

„Wiedzieć, umieć, chcieć”

Projekt obejmuje opracowanie programu kształcenia dla osób starszych we współpracy z czterema Uniwersytetami Trzeciego Wieku: w Słupsku, Ustce, Bytowie i Człuchowie oraz zaopiniowany przez jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminę Bytów i Gminę Miejską Człuchów. 
Program kształcenia będzie dostosowany do potrzeb osób starszych, z propozycjami ciekawych zajęć poszerzających wiedzę ogólną, specjalistyczną i rozwój zainteresowań. Słuchacze/czki UTW rozwiną swoje kompetencje pozwalających na pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej, aktywizację społeczną, poszerzanie wiedzy ogólnej, specjalistycznej i rozwój zainteresowań a także zapobiegną wykluczeniu społecznemu.
Opracowany program będzie zawierał 8 modułów m.in. rozwijający ogólną wiedzę z takich dziedzin nauki jak: astronomia, biologia, chemia, etnografii, filozofii a także zajęcia teatralne, klub podróżnika, szkoła liderów czy sekcja historyczna.
W projekcie uczestniczyć będzie 420 słuchaczy i słuchaczek Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w tym:
- 50 osób z Bytowa,
-100 osób z Człuchowa,
-120 osób z Ustki,
-150 osób ze Słupska.
Termin realizacji projektu- 01.03.2019-28.02.2021 r.
Wartość: 1 034 912,50 zł

Strona projektu:  www.utw.apsl.edu.pl

Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica

Projekt realizowany przez Instytut Pedagogiki. Czytaj więcej

Ścieżką Kopernika z Akademią Pomorską

Celem projektu jest wyposażenie w kompetencje oraz wzrost świadomości społecznej młodzieży i społeczeństwa z regionu słupskiego poprzez edukację w formie zajęć, warsztatów i debat z zakresu zachowań prozdrowotnych. Efektem projektu będzie nabycie przez młodzież wiedzy, umiejętności pracy w grupie i kompetencji interpersonalnych.

Link do strony: https://sciezkakopernika.apsl.edu.pl/

Zdobądź K2! Kompetencje i Kwalifikacje w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Celem głównym Projektu jest uzupełnienie deficytów kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych studentów/ek. Rezultatem Projektu będzie wzrost kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, przedsiębiorczych 45. studentów/ek Akademii Pomorskiej w wyniku wprowadzenia nowych form kształcenia, w tym specjalistycznych, certyfikowanych warsztatów, wizyt studyjnych u pracodawców.

Link do strony: https://zdobadzk2.apsl.edu.pl/

Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej AP do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki i subregionalnego rynku pracy. Liderem projektu jest Akademia Pomorska w Słupsku. Partnerzy projektu: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego i  jest Słupska Izba Przemysłowo- Handlowa. Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

link do strony: SOA

Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Celem głównym proj. jest poprawa jakości kształcenia kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie MCSM w Instytucie Nauk o Zdrowiu AP. Główne rezultaty osiągnięte dzięki realizacji projektu:opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego uczelni, utworzenie MCSM i kształcenie w jego strukturach około 162 studentów rocznie.

Link do strony: MCSM w AP

Projekty partnerskie:

a) Rozwińmy żagle szans ! - podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka

link: http://www.ustka.pl/pl/artykul/276/1521/rozwinmy-zagle-szans-podniesienie-jakosci-edukacji-ogolnej-w-szkolach-podstawowych-i-w-szkole-gimnazjalnej-w-miescie-ustka

b) Moja stara nowa szkoła

link: http://www.debnicakaszubska.eu/realizacja-projektu-pn-moja-stara-nowa-szkola/

c) Nowoczesna edukacja w gminie Tuchomie

link: http://www.tuchomie.pl/Nowoczesna_Edukacja_w_Gminie_Tuchomie,3,540

Projekty zrealizowane

Znajdziesz nas tutaj