Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci

Informacja o konkursie nr 1

 

O PRZYZNANIE GRANTU NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE - PODNIESIENIE POZIOMU GOTOWOŚCI WDROŻENIOWEJ (TRL) W RAMACH PROJEKTU „INTERDYSCYPLINARNY INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0”.

 

Celem Konkursu jest wsparcie pracowników naukowych Akademii Pomorskiej w Słupsku, prowadzących zaawansowane badania naukowe i prace rozwojowe oraz zainteresowanych transferem wyników tych badań i prac do otoczenia społeczno-gospodarczego, we wdrożeniu wyników badań naukowych i prac rozwojowych np. w formie innowacyjnych produktów lub usług, odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze.

Realizacja Konkursu ma także przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych i zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności i wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

W Konkursie mogą zostać zgłoszone do objęcia Grantem wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, spełniające niżej opisane wymogi (konieczne jest łączne spełnienie wszystkich niżej wymienionych przesłanek):

1) których twórcą/współtwórcą jest składający Wniosek Grantobiorca (w przypadku współtwórstwa wymogiem jest, aby udział Pomorskiej Akademii w Słupsku w prawach majątkowych do tych wyników wynosił co najmniej 50 %);

2) wykazujące potencjał do ich komercjalizacji bezpośredniej lub pośredniej, ale dotychczas nie skomercjalizowane;

3) które w zakresie zadań zaplanowanych do dofinansowania w ramach Konkursu nie są jednocześnie objęte wsparciem w ramach innego projektu dofinansowanego ze środków krajowych lub europejskich;

4)  co do których okres realizacji zadań zaplanowanych do dofinansowania w ramach Konkursu nie trwa dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021r.;

5) mieszczące się w następujących Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach :

  1. KIS 1. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
  2. KIS 2. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO
  3. KIS 7. GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM - WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY
  4. KIS 10. INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE ORAZ GEOINFORMACYJNE
  5. KIS 12. AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
  6. KIS 13. INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE
  7. KIS 14. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MORSKIE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH, KONSTRUKCJI MORSKICH I PRZYBRZEŻNYCH ORAZ LOGISTYKI OPARTEJ O TRANSPORT MORSKI I ŚRÓDLĄDOWY.

 

Jednostkowy grant to pula środków w wysokości od 20.000,00 do 55.000,00 zł netto (od dwudziestu  tysięcy do pięćdziesięciu pięciu tysięcy złotych netto) przyznana zespołom badawczym, bądź indywidualnym naukowcom, na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych dotyczących wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, posiadających duży potencjał innowacyjny, dający szansę na ich komercjalizację;

Łączny budżet przeznaczony na finansowanie Grantów na Akademii Pomorskiej w Słupsku w Konkursie nr 1 wynosi: 352.000 zł netto.

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej (podpisany przez Grantobiorcę) lub elektronicznej (z dopiskiem w tytule wiadomości e-mail: Inkubator Innowacyjności 4.0) do Biura ds. Nauki, ul. Westerplatte 64, pok. 426, adres e-mail: sonia.hilarecka@apsl.edu.pl

Nabór Wniosków w Konkursie o przyznanie Grantu będzie prowadzony w okresie od 10 lutego 2021 do 09 marca 2021 r.

 

Wszelkich informacji udziela broker innowacji Sonia Hilarecka e-mail:  sonia.hilarecka@apsl.edu.pl

tel. tel. (59) 84 05 945 (w. 945).

Zapraszamy zainteresowanych wnioskodawców na indywidualne spotkania informacyjne.

 

Znajdziesz nas tutaj