Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Doktoranci/doktoraty

Studenci
Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka

Szkoła Doktorska Akademii Pomorskiej w Słupsku jako ogólnouczelniana jednostka istniała od roku akademickiego 2019-2020. W wyniku pierwszej rekrutacji przyjęto 4 osoby w różnych dyscyplinach naukowych. W następnych latach utrzymano tę zasadę. Zajęcia prowadzone były w trybie stacjonarnym.

W skład szkoły wchodziły dwie sekcje: Historia / Literaturoznawstwo oraz Nauki biologiczne / Nauki o bezpieczeństwie. W roku akademickim 2022/2023 w Szkole Doktorskiej kształciło się łącznie 15 osób z czterech dyscyplinach naukowych (historia, literaturoznawstwo, nauki biologiczne, nauki o bezpieczeństwie). Na rok akademicki 2023/2024 ogłoszona została rekrutacja w szerszym zakresie. Oprócz dotychczasowych pojawiły się również nowe dyscypliny: nauki o zdrowiu oraz nauki prawne.

Wśród osób prowadzących zajęcia (seminaria, wykłady, konwersatoria) znajdują się wyspecjalizowani nauczyciele akademiccy, mający zatrudnienie w różnych jednostkach Uczelni, zaś w Szkole Doktorskiej realizujący niektóre z przedmiotów kształcenia. W całym cyklu kształcenia czterech roczników doktorantów uczestniczy 34 pracowników naukowo-dydaktycznych. Ponadto zajęcia prowadzili profesorowie wizytujący z Norwegii oraz Ukrainy.

Celem zasadniczym istnienia Szkoły Doktorskiej działającej w Uniwersytecie Pomorskim jest stworzenie możliwości kształcenia doktorantów w formule współpracy między dyscyplinami z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych, a także ukazanie możliwości wzajemnej przydatności przy realizacji poszczególnych zadań badawczych z zakresu różnych dyscyplin.

Szkoła Doktorska prowadzona w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku jest zorganizowaną formą kształcenia w 7 dyscyplinach: językoznawstwo, historia, literaturoznawstwo, nauki prawne, nauki o bezpieczeństwie, nauki biologiczne, nauki medyczne.

Kształcenie w szkole doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej i wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinach:

a) nauk humanistycznych, dyscypliny – językoznawstwo, historia, literaturoznawstwo.

b) nauk społecznych, dyscypliny – nauki o bezpieczeństwie, nauki prawne.

c) nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina – nauki biologiczne.

d) nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina – nauki medyczne

Głównym celem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej i naukowo-badawczej dla potrzeb szkolnictwa wyższego, instytutów badawczo-rozwojowych, jednostek kulturalnych i oświatowych. Absolwenci Szkoły Doktorskiej potrafią realizować szersze, zespołowe projekty o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz rozpoznają potrzeby lokalnego, regionalnego czy krajowego środowiska społeczno-gospodarczego. Absolwent Szkoły Doktorskiej zna na poziomie zaawansowanym najnowsze trendy w polskiej i światowej metodologii badań w zakresie swojej dyscypliny oraz posiada orientację w tym zakresie w odniesieniu do dyscyplin pokrewnych; potrafi rozwiązywać złożone problemy w ramach prowadzonych projektów badawczych, potrafi inicjować debatę dotyczącą problemów istotnych dla życia naukowego społecznego i przekazywać poprzez różne kanały komunikacyjne wyniki działalności naukowej. Postawa i działanie absolwenta uwzględniają potrzeby społeczności, będąc propozycją oryginalną i użyteczną. Respektując zasady dotyczące publicznej własności wyników działalności naukowej, aktywnie, uczestniczy w krajowym i międzynarodowym życiu naukowym.

Szkoła Doktorska przygotowuje absolwentów do: pracy naukowej, pracy w szkolnictwie, instytucjach kultury i dziedzictwa narodowego oraz pracy w administracji państwowej, samorządowej, specjalnej itp. Jest to zgodne z misją Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku jako uczelni stawiającej sobie za cel kształcenie absolwentów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczo‐społecznym opartym na wiedzy i umiejętnościach

Znajdziesz nas tutaj