Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Doktoranci/doktoraty

Studenci
O Samorządzie Doktorantów

O Samorządzie Doktorantów

Samorząd Doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku

Samorząd Doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku tworzą wszyscy doktoranci Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

Samorząd Doktorantów działa poprzez swoje organy i przedstawicieli, którymi są:

Rada Doktorantów – organ uchwałodawczy, w którego skład wchodzą wybrani przedstawiciele doktorantów.

 

Komisja Regulaminowa – stanowi organ kontrolny samorządu.

 

Przewodniczący / Wiceprzewodniczący Samorządu – kieruje pracami rady samorządu doktorantów, reprezentuje społeczność doktorantów wobec władz Uczelni i innych podmiotów społeczności akademickiej, a także wobec władz samorządowych, państwowych i organów administracji

 

Sekretarz Rady – zajmuje się  protokołowanie zebrań, spisywanie listy obecności, redagowanie treści uchwał i prowadzenie korespondencji.

 

Ponadto, Samorząd Doktorantów deleguje swoich przedstawicieli do:

- Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku,

- Senackiej Komisji Dydaktyki,

- Senackiej Komisji Statutowej,

- Senackiej Komisji ds. Nauki,

- Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia  w Akademii Pomorskiej w Słupsku,

- Kolegium Elektorów Uczelni,

- Komisji Wyborczej Uczelni,

- Rady Bibliotecznej,

- Rady Szkoły Doktorskiej,

- Doktoranckiej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej,

- Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów,

 - Komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji.

 

Kadencja organów i przedstawicieli doktorantów:

Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok akademicki, tj. od 1 listopada danego roku do

31 października roku następnego.

Kadencja przedstawicieli doktorantów trwa zgodnie ze Statutem Akademii Pomorskiej lub jeśli tego nie określa to kadencja trwa 1 rok akademicki.

  

Regulaminy

Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Pomorskiej

Regulamin Studiów III Stopnia – Studiów Doktoranckich w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku  

Pomoc materialna

Stypendium doktoranckie i projakościowe  

Stypendium socjalne, rektorskie, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi 

Pomoc prawna

Rzecznik Praw Doktoranta 

Zespół Prawny Rzecznika Praw Doktoranta 

Przydatne linki

Zakwaterowanie w Domach Studenta

Znajdziesz nas tutaj