Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci

Studenci

Akademia Pomorska w Słupsku jest uczelnią otwartą dla studentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Uczelnia podejmuje działania mające na celu stworzenie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością. Czyni starania, by w jak największym stopniu ułatwić swoim studentom z niepełnosprawnością edukację na poziomie wyższym. Staramy się dostosowywać nasze budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnością, aby proces kształcenia przebiegał w sposób właściwy.

Wsparcie procesu edukacji

W uzasadnionych przypadkach studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o:

  • dostosowanie form zaliczeń i egzaminów do możliwości studentów w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności tj.:

- wydłużenie czasu trwania zaliczenia/egzaminu;- zmianę miejsca lub terminu zaliczenia/egzaminu;

- zastosowanie alternatywnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych z użyciem dodatkowych urządzeń technicznych;

- zmianę formy zaliczenia/egzaminu - z pisemnej na ustną lub ustnej na pisemną;

- uczestniczenie w egzaminie osób trzecich, a w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej.

  • Student niepełnosprawny może sporządzać dla własnych potrzeb notatki z zajęć z zastosowaniem środków technicznych odpowiednich dla jego niepełnosprawności.
  • W przypadku zastosowania urządzeń rejestrujących przebieg zajęć student zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu zarejestrowanego materiału wyłącznie na użytek własny (ochrona praw autorskich).
  • Indywidualizację toku studiów oraz programu praktyk zawodowych:

- zgodnie z regulaminem studiów w uzasadnionych przypadkach studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o indywidualną organizację studiów, która upoważnia ich do ustalania z wykładowcami indywidualnego harmonogramu zaliczeń.

  • dostosowanie zajęć z wychowania fizycznego:

- studenci niepełnosprawni mają możliwość wyboru zajęć z wychowania fizycznego dostosowanych do swoich możliwości, w ramach grup wf specjalnego.

- studenci niepełnosprawni mają możliwość ćwiczenia ze swoim rocznikiem, w ramach normalnego wf, o ile ich niepełnosprawność na to pozwala - decyduje o tym wykładowca.

- formą alternatywną zaliczenia wychowania fizycznego jest też indywidualne realizowanie przedmiotu wg wytycznych wykładowcy (w skrajnych przypadkach zwł. niepełnosprawności lokomocyjnej może to być napisanie prac teoretycznych w wymiarze godzinowym odpowiadającym ilości godzin wf).

  • uzyskanie wsparcia finansowego w postaci stypendium specjalnego przysługującego wszystkim studentom niepełnosprawnym, niezależnie od dochodu;
  • korzystanie z pomocy Asystenta studenta niepełnosprawnego.

Znajdziesz nas tutaj