Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci

Stypendium rektora

Rok akademicki 2023/2024

Stypendium rektora  dla studentów

1.Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

2. Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: 

  1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 
  2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.  

Pobierz wniosek:

 

3.    Stypendium rektora dla studentów przyznaje się na semestr w liczbie nie większej niż  10 % najlepszych studentów wpisanych na dany kierunek studiów, łącznie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, odrębnie dla studentów pierwszego i drugiego stopnia. W przypadku, gdy liczba studentów na kierunku jest mniejsza niż dziesięć to stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.

4.    Studentów, o których mowa w § 19 ust. 2 Regulaminu świadczeń nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o którym mowa w ust. 1. 

5.    Wysokość stypendium rektora dla studentów ustala Rektor  w zależności od możliwości finansowych Uczelni i podaje do wiadomości zarządzeniem Rektora.

6.    Stypendium Rektora otrzyma student, który w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów zaliczył rok studiów. Tabela punktów za udokumentowane osiągnięcia znajduje się w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

 Wysokość stypendium Rektora w roku akademickim 2023/2024 ustala się  w 3 progach wysokości przyznanych stypendiów rektora dla poszczególnych kierunków studiów, wg malejącej liczby punktów : 

I    próg    20%    studentów   – 1200 zł

II    próg    30%    studentów – 1000 zł

III  próg    50%    studentów  – 800 zł

7.     W przypadku, gdy ze względu na identyczną liczbę punktów, liczba studentów kwalifikujących się do danego progu jest większa niż określa to próg procentowy, powiększa się odpowiednio daną grupę, pomniejszając jednocześnie kolejną. 

8.    Przy ustalaniu liczby studentów w poszczególnych progach należy stosować regułę, iż zaokrąglenia liczby osób stosujemy według zasady: od 0,00 do 0,49 – zaokrągla się w dół, natomiast od 0,50 do 0,99 zaokrągla się w górę zachowując 10% grupy stypendialnej. 

9.    Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, o których mowa w § 19 ust. 2, otrzymują stypendium w wysokości określonej w pierwszym progu. 

Pobierz wniosek

Wniosek powinien być potwierdzony przez Biuro obsługi studentów i doktorantów średnią ocen za  rok akademicki 2020/2021.

Stypendium  rektora dla  doktorantów

1.    Stypendium Rektora dla  doktorantów może otrzymać doktorant, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: 

1) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich; 
2)  wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej; 
3) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej, działalności naukowo – dydaktycznej i artystycznej. 

2. Wysokość stypendium Rektora dla doktorantów  2022/23 ustala się  w 3 progach wysokości przyznanych stypendiów rektora dla poszczególnych kierunków studiów, wg malejącej liczby punktów : 

I    próg    10%    studentów – 600 zł

II    próg    30%    studentów – 500 zł

III  próg      60%    studentów – 400 zł

Przy ustalaniu liczby doktorantów mieszczących się w danym progu, należy kierować się zasadą zaokrąglenia w górę, rozpoczynając od I progu.

Tabela punktów za udokumentowane osiągnięcia znajduje się w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.

Pobierz wniosek

Wniosek powinien być potwierdzony przez Biuro obsługi studentów i doktorantów średnią ocen za rok akademicki 2021/2022.

Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

Znajdziesz nas tutaj