Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci

Stypendium socjalne

Rok akademicki 2023/2024

Stypendium socjalne dla studentów

W roku akademickim 2023/2024 o stypendium socjalne lub  o zwiększenie stypendium socjalnego może ubiegać się student, którego dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 1100 zł netto.

 Wysokość stypendium socjalnego dla studentów

DOCHÓD (w zł)Kwota stypendium (w zł)
0 - 200900
200,01 - 450750
450,01 - 650600
650,01 - 830450
830,01 - 1 100   300

 

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego dla studentów – 150 zł z wyjątkiem

 KWOTA  ZWIĘKSZENIA (w zł)
zamieszkanie w Domu Studenta nr 1300
zamieszkanie w Domu Studenta nr 3 lub 4350
ERAZMUS ( wg. państw)     
I.Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania350
II.Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy300
III.Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1 , Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry    250

Stypendium socjalne dla doktorantów

W roku akademickim 2023/2024 o stypendium socjalne lub  o zwiększenie stypendium socjalnego może ubiegać się doktorant (który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020), którego dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 1100 zł netto.

Wysokość stypendium socjalnego dla doktorantów
DOCHÓD (w zł)Kwota stypendium (w zł)
0 - 200600
200,01 - 450500
450,01 - 650400
650,01 - 830300
830,01 - 1 100200

 

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego dla doktorantów – 150 zł z wyjątkiem 

 KWOTA  ZWIĘKSZENIA (w zł)
zamieszkanie w Domu Studenta nr 1300
zamieszkanie w Domu Studenta nr 3 lub 4350

Stypendium socjalne przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta załącznik nr 1 oraz w przypadku ubiegania się o zwiększenie stypendium socjalnego  z tytułu zamieszkania załącznik nr 7.

Do wniosku należy dołączyć również: 

 1. Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27,30b,30c,30e i 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 200 z dnia 24 stycznia 2018 r. ) z Urzędu Skarbowego dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny, uzyskanych w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki (bez względu na to czy dochód był osiągnięty) - Załącznik 12
 2. W przypadku braku osiągnięcia dochodu – Załącznik 8
 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego studenta  i członków rodziny z tytułu prowadzenia działalności opodatkowanej w formie zryczałtowanej lub w formie karty podatkowej za poprzedni rok podatkowy poprzedzający rok akademicki.
 4. Oświadczenie o dochodach członków rodziny, jeżeli rozpoczęli działalność gospodarczą w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki i rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej -Załącznik 11
 5. Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu każdego pełnoletniego członka rodziny (bez względu na to czy dochód był osiągnięty) - Załącznik 10
 6. Zaświadczenie z ZUS-u lub od pracodawcy, członków rodziny, którzy osiągnęli dochód o wysokości odprowadzonych składkach na ubezpieczenia zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia.
 7. Zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód;
 8. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki określający również liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany;
 9. Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku studentów studiów niestacjonarnych, bezrobotnych członków rodziny studenta. Zaświadczenie takie jest wymagane również, w przypadku utraty dochodu. Zaświadczenie takie musi zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania.
 10. Świadectwo pracy lub inny dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta/doktoranta lub członka rodziny studenta;
 11. Decyzja o przyznaniu renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej oraz PIT 40A.
 12. Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta, o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha rzeczywistych i przeliczeniowych posiadanych w roku poprzedzającym rok akademicki (na zaświadczeniu prosimy o podanie roku poprzedzającego rok akademicki).W przypadku, gdy gospodarstwo jest dzierżawione, należy poza w/w zaświadczeniem przedstawić dodatkowo:- umowę dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,- umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,- umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich za środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 13. Zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku posiadania gruntów rolnych.
 14. Zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół - do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia - oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (w tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub dokument stwierdzający niepełnosprawność).
 15. Kserokopia aktu urodzenia - w przypadku rodzeństwa, które nie uczęszcza do szkół (w wieku do 7 lat).
 16. Kserokopia aktu zgonu - w przypadku śmierci członka rodziny.
 17. Zaświadczenie o wysokości zasadzonych alimentów:- kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub na rzecz osób spoza rodziny, albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,- zaświadczenie właściwego organu przyznającego świadczenie pieniężne w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów z określeniem jego wysokości, bądź o jego braku za rok kalendarzowy, z którego określa się dochód - odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego'- kopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka'- kopia odpisu wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację.
 18. Informację z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka.

Ciężar udowodnienia stanu faktycznego rodziny spoczywa na studencie/doktorancie.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiągniętych przez osoby o których mowa w art. 88 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku gdy:

1)    ukończył 26. rok życia,
2)    pozostaje w związku małżeńskim,
3)    ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3,
4)    osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
5)    posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Student, o którym mowa powyżej, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych – Załącznik 9. 

Dochód utracony lub uzyskany 

Dochód rodziny może być pomniejszony o dochód utracony lub powiększony o dochód uzyskany. Fakt ten należy dodatkowo udokumentować zaświadczeniem o wysokości utraconego lub uzyskanego miesięcznego dochodu netto.

Za utratę dochodu uznaje się następujące okoliczności:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratę zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106,138,357,398,650)
 • utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucyjnej alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wówczas do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający utratę dochodu np.: świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta/doktoranta lub studenta/doktoranta o ile osoby te są wliczane do składu rodziny studenta/doktoranta (zasiłek dla bezrobotnych należy podać w wys. netto za jeden pełny miesiąc),
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta/doktoranta lub członka rodziny studenta/doktoranta i okresie na jaki został on udzielony.
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o utracie zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego itp.
 • zaświadczenie z Opieki Społecznej o utracie świadczenia rodzicielskiego.

Za dochód uzyskany uważa się następujące okoliczności:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego,  świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wówczas do wniosku należy dołączyć :

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny, w których dochód był osiągany,
 • w przypadku uzyskania dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia, dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty


 

Znajdziesz nas tutaj