Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci

Wzory podań i wniosków

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW W TYM:

IOS

  1. Indywidualna organizacja studiów polega na określeniu indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków dydaktycznych, wynikających z programu studiów, w tym zaliczeń, egzaminów, praktyk itp. (IOS). 
  2. IOS – wydaje rektor na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta, złożony w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru. Po otrzymaniu zgody student zobowiązany jest w ciągu 14 dni powiadomić dyrektora instytutu/kierownika katedry o fakcie otrzymania zgody na IOS i ustalić z nim oraz prowadzącymi zajęcia  możliwości realizacji zakładanych efektów uczenia się w ramach pracy własnej studenta oraz wytyczne zawarte w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Pliki do pobrania:

 

ITS

  1. Indywidualna organizacja studiów polega na indywidualnym doborze zajęć, metod i form kształcenia oraz ich realizacji we współpracy z opiekunem naukowym (ITS);
  2. IOS – wydaje rektor na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta, złożony w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru. Po otrzymaniu zgody student zobowiązany jest w ciągu 14 dni powiadomić dyrektora instytutu/kierownika katedry o fakcie otrzymania zgody na IOS i ustalić z nim oraz prowadzącymi zajęcia  możliwości realizacji zakładanych efektów uczenia się w ramach pracy własnej studenta oraz wytyczne zawarte w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Pliki do pobrania:

 

POWTARZANIE PRZEDMIOTU/SEMESTRU:

POWTARZANIE PRZEDMIOTU
§ 38 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu studiów
Student, który w danym semestrze studiów nie osiągnął wszystkich lub części efektów uczenia się z danych zajęć, może: wystąpić do rektora, po uzyskaniu akceptacji prowadzącego zajęcia, o zgodę na powtarzanie całości bądź części zajęć (określonej brakującą liczbą punktów ECTS). W przypadku powtarzania części zajęć końcowa ocena za całe zajęcia/grupę zajęć zostanie wystawiona po osiągnięciu wszystkich efektów uczenia się;

 

POWTARZANIE PRZEDMIOTU_NIE ZDANY EGAZMIN 
§ 38 ust. 5 Regulaminu studiów
Student, który w danym semestrze studiów z danych zajęć uzyskał odpowiednią liczbę punktów ECTS, a nie zdał egzaminu, może wystąpić z wnioskiem do rektora o powtórzenie zajęć. Tryb powtarzania zajęć (powtarzanie indywidualne lub z rokiem niżej) określa rektor po zasięgnięciu opinii prowadzącego zajęcia. Powtarzanie przedmiotu jest bezpłatne.

 

POWTARZANIE PRZEDMIOTU_ERASMUS
§ 38 ust. 5 Regulaminu studiów 
W szczególnych przypadkach, jeśli pewne efekty uczenia się nie będą mogły zostać zrealizowane w całości lub w części w uczelni/ instytucji zagranicznej, w zawartym porozumieniu o programie studiów powinny zostać wyznaczone różnice programowe wraz ze sposobem i terminem ich realizacji. Student nie ponosi kosztów uzupełnienia brakujących przedmiotów.

 

POWTARZANIE SEMESTRU
§ 38 ust. 1. pkt. 2 Regulaminu studiów
Student, który w danym semestrze studiów nie osiągnął wszystkich lub części efektów uczenia się z danych zajęć, może: wystąpić do rektora o zgodę na powtarzanie semestru studiów z wyłączeniem zaliczonych zajęć;

 
PRACA DYPLOMOWA:

PRACA DYPLOMOWA
§ 52 ust. 1. Regulaminu studiów
Student składa w biurze obsługi studentów i doktorantów pracę dyplomową, zaakceptowaną przez promotora, w formie pisemnej i elektronicznej najpóźniej do dnia zakończenia sesji egzaminacyjnej w danym semestrze studiów. W przypadku kierunków medycznych, dla których egzamin dyplomowy obejmuje także egzamin praktyczny termin złożenia pracy dyplomowej wyznacza dyrektor instytutu. Praca dyplomowa przed dopuszczeniem jej do obrony musi zostać poddana procedurze antyplagiatowej, zgodnie z obowiązującym w Uczelni regulaminem.
 

PRACA DYPLOMOWA - przedłużenie do 30.09/30.05 danego roku
§ 52 ust. 3. Regulaminu studiów

Na wniosek studenta rektor po zasięgnięciu opinii u kierującego pracą dyplomową może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do 30 września danego roku, dla studiów kończących się w sesji zimowej do 30 maja danego roku – w przypadku:
1) długotrwałej choroby studenta;
2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z przyczyn niezależnych od studenta.

 

PRACA DYPLOMOWA - przedłużenie do 30.01/30.09  danego roku (o kolejne 4 miesiące)
§ 52 ust. 4. Regulaminu studiów
Jeżeli okoliczności, wymienione w ust. 3, uniemożliwiły studentowi złożenie pracy w drugim terminie, wówczas rektor na wniosek studenta i po zasięgnięciu opinii u kierującego pracą dyplomową może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej o kolejne 4 miesiące.

 

PRACA DYPLOMOWA - powtarzanie bez różnic
§ 52 ust. 5. Regulaminu studiów
Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminach wskazanych w ust. 1, 3 i 4, zostaje skreślony z listy studentów lub skierowany na powtarzanie zajęć związanych z ukończeniem pracy dyplomowej bez uzupełniania różnic programowych. Ostatecznym terminem złożenia pracy dyplomowej w przypadku powtarzania zajęć jest 30 czerwca danego roku, a w przypadku studiów kończących się w sesji zimowej jest koniec lutego danego roku.

 

PRAKTYKA/ĆWICZENIE TERENOWE 

Przeniesienie praktyk/ćwiczeń terenowych na następny semestr/rok
§ 41 ust. 1. Regulaminu studiów

  1. Student w przypadkach uzasadnionych względami zdrowotnymi lub ważnymi względami losowymi może ubiegać się o zezwolenie na realizację ćwiczeń terenowych, studenckiej praktyki zawodowej w innym terminie niż planowany lub w następnym roku akademickim. 
  2. Rektor, wyrażając zgodę na realizację tych zajęć w następnym semestrze/roku akademickim, wyraża jednocześnie zgodę na bezpłatny warunkowy wpis studenta na następny semestr/rok akademicki. Zaliczenie przełożonych zajęć staje się jednocześnie warunkiem zaliczenia następnego roku akademickiego.

 

PRZENIESIENIA

Przeniesienie ze studiów S na NS i NS na S
§ 13 ust. 2. Regulaminu studiów
Student może ubiegać się o przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne, jak również z niestacjonarnych na stacjonarne. Zgodę na przeniesienie wyraża rektor. Zmiana wybranej ścieżki kształcenia/specjalności w ramach kierunku następuje za zgodą Rektora.

 

Przeniesienie z UP na inną uczelnię
§ 12 ust. 1. Regulaminu studiów 
Student Uczelni może przenieść się do innej szkoły wyższej, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w Uczelni.

 

Przeniesienie z innej uczelni wyższej
§ 12 ust. 2. i 3. Regulaminu studiów

  1. Student innej szkoły wyższej krajowej lub zagranicznej może ubiegać się o przyjęcie w poczet studentów Uczelni bez postępowania rekrutacyjnego. Przyjęcie następuje za zgodą rektora.
  2.  Student ubiegający się o przeniesienie z innej uczelni krajowej lub zagranicznej ma obowiązek przedłożyć rektorowi wniosek wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej, z której zamierza się przenieść, oraz z dokumentami poświadczającymi dotychczasowy przebieg studiów
 
URLOPY:

URLOP
§ 43 ust. 1. Regulaminu studiów
Rektor może przyznać studentowi urlop: 
1. zdrowotny ze względu na długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność
2) macierzyński albo ojcowski z powodu bycia w ciąży, narodzin dziecka lub opieki nad nim; 
3) naukowy, przeznaczony na odbycie innych studiów, wyjazd krajowy lub zagraniczny organizowany przez szkołę wyższą lub koła naukowe; 
4) na czas trwania służby wojskowej; 
5) okolicznościowy w innych, uzasadnionych przypadkach.

 

Urlop - oświadczenie po powrocie z urlopu 
§ 45 ust. 4 Regulaminu studiów 
Student powracający z urlopu trwającego dłużej niż 30 dni ma obowiązek złożenia w Biurze Obsługi Studentów i Doktorantów pisemnego oświadczenia o kontynuowaniu nauki po urlopie do dnia rozpoczęcia zajęć w danym semestrze pod rygorem skutków, o których mowa w § 27 ust. 5 pkt. 2.

 
WPIS WARUNKOWY:

Wpis warunkowy krotkoterminowy
§ 38 ust.1 pkt. 3 Regulaminu studiów
Student, który w danym semestrze studiów nie osiągnął wszystkich lub części efektów uczenia się z danych zajęć, może wystąpić do rektora o wpis warunkowy krótkoterminowy (30 dni od rozpoczęcia semestru). Możliwość nie dotyczy zajęć, za które student otrzymał ocenę niedostateczną z zaliczenia/egzaminu, a następnie ocenę niedostateczną z zaliczenia/ egzaminu poprawkowego.
 Wpis warunkowy po powrocie z urlopu podanie 23


§ 45 ust. 6. Regulaminu studiów
W przypadku gdy urlop, o którym mowa w § 43 ust.1 pkt 4 (na czas trwania służby wojskowej), przypada na okres sesji, student po powrocie z urlopu zostaje warunkowo wpisany na kolejny semestr i w ciągu 30 dni ma obowiązek zaliczyć sesję.
Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 
WZNOWIENIE STUDIÓW

Wznowienie studiów podanie 24
§ 39 ust. 2- 4 Regulaminu studiów
Student, który po zaliczeniu pierwszego semestru studiów został skreślony z listy studentów, może wznowić studia po spełnieniu warunków określonych przez rektora z uwzględnieniem ogólnych warunków przyjęcia na studia. 


Rektor rozstrzyga wniosek o wznowienie studiów, uwzględniając: 
1) przyczynę skreślenia; 
2) różnice programowe wynikające z ewentualnych zmian programu studiów; 
3) osiągnięcia w dotychczasowym przebiegu studiów. 
Wznowienie następuje na ten sam kierunek i formę studiów, z których student został uprzednio skreślony, nie później niż 5 lat od daty skreślenia.

 

 

Znajdziesz nas tutaj