Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci

Pozostałe wzory pism do pobrania

ODWOŁANIA:

WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY – SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW

 

WNIOSEK O PONOWNE ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY-DOTYCZY ROZSTRZYGNIĘCIA np. w sprawie IOS, ITS, powtarzanie przedmiotu, przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, wznowienia studiów, zmiany kierunku

 

OPŁATY:

Zasady wznoszenie opłat znajdują się na stronie BIP AP w Słupsku w zakładce:
Uchwały – Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat za świadczenia usług edukacyjnych
Zarządzenia  w sprawie:
- zasad i wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych ..., w sprawie wysokości opłat z tytułu różnic programowych, powtarzanie przedmiotu, wznowienia studiów oraz dodatkowych opłat.
Dotyczy: obowiązujących zarzadzań, uchwał.

 

REZYGNACJA ZE STUDIÓW

- Z KIERUNKU
$ 27 ust. 4 pkt. 2 
Rektor skreśla studenta z listy studentów w przypadku: 
rezygnacji ze studiów przez studenta, przez co rozumie się złożenie przez studenta w biurze
obsługi studentów i doktorantów pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów;

 

- Z POWODU PRZENIESIENIA NA INNĄ UCZELNIĘ

 

ZMIANY

Zmiana danych osobowych
§ 18 ust. 1. Regulaminu studiów:
Student obowiązany jest poinformować niezwłocznie pracownika Biura Obsługi Studentów i Doktorantów o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu, zagubieniu legitymacji studenckiej, a także o podjęciu studiów w innej Uczelni.

 

Zmiana kierunku studiów 
§ 13 ust. 1 Regulaminu Studiów 
Student za zgodą rektora może zmienić kierunek studiów.

 

Zmiana ścieżki kształcenia (specjalności)
§ 13 ust. 1 Regulaminu Studiów 
Zmiana wybranej ścieżki kształcenia/specjalności w ramach kierunku następuje za zgodą Rektora.

 

 

INNE PLIKI DO POBRANIA:

 

 

PODANIA DO DYREKTORA INSTYTUTU/KIERONIKA KATEDRY

Deklaracja ścieżki kształcenia:

 

Egzamin komisyjny
§ 36 Regulaminu studiów
1. W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu w przypadku zastrzeżeń co do formy, przebiegu, zakresu przeprowadzonego egzaminu lub bezstronności przy wystawianiu oceny, student ma prawo złożyć wniosek do dyrektora instytutu o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.

2. Egzamin komisyjny może być również wyznaczony przez dyrektora instytutu z powodu dostrzeżenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu egzaminu na wniosek egzaminatora, właściwego organu Samorządu Studentów lub w innych uzasadnionych przypadkach.

 

Indywidualna organizacja studiów - IOS

  1. Indywidualna organizacja studiów polega na określeniu indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków dydaktycznych, wynikających z programu studiów, w tym zaliczeń, egzaminów, praktyk itp. (IOS). 
  2. IOS – wydaje rektor na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta, złożony w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru. Po otrzymaniu zgody student zobowiązany jest w ciągu 14 dni powiadomić dyrektora instytutu/kierownika katedry o fakcie otrzymania zgody na IOS i ustalić z nim oraz prowadzącymi zajęcia  możliwości realizacji zakładanych efektów uczenia się w ramach pracy własnej studenta oraz wytyczne zawarte w ust. 6 niniejszego paragrafu.

 

Praktyki
§ 29 Regulaminu studiów

  1. Na wniosek studenta dyrektor instytutu/kierownik katedry na poczet praktyki zawodowej może zaliczyć czynności wykonywane przez niego w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli umożliwiają one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych. Szczegółowy tryb zaliczenia praktyki w takiej sytuacji określa regulamin
  2. Dyrektor Instytutu w porozumieniu z opiekunem praktyk może również podjąć decyzję w sprawie ewentualnego przesunięcia terminu realizacji praktyki w danym semestrze
  3. Studenci podwójnego dyplomu mogą wystąpić do dyrektora instytutu/kierownika katedry o zaliczenie w części lub w całości praktyki na podstawie zrealizowanej praktyki w swojej macierzystej uczelni.

Wnioski do pobrania:
https://www.upsl.edu.pl/studenci/sprawy-organizacyjne/studenckie-praktyki-zawodowe

 

Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie dyplomowym
$ 59 Regulaminu studiów
W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie dyrektor instytutu wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. 
Student, który w drugim terminie nie złożył egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym lub bez usprawiedliwienia nie przystąpił do egzaminu, zostaje skreślony z listy studentów bez prawa ponownego zdawania egzaminu dyplomowego

 

Zaliczenie komisyjne
§ 31 ust. 12 Regulaminu Studiów 
Student, który nie zaliczył zajęć, ma prawo odwołania się w ciągu siedmiu dni do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej dane zajęcia, który może zarządzić komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników.

 

Zgoda na uczęszczanie na inne zajęcia
§ 15 ust. 1 Regulaminu Studiów 
Student może uczestniczyć w innych zajęciach nieobjętych programem studiów danego kierunku w uczelni macierzystej za zgodą dyrektora instytutu, w którym prowadzone są zajęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj